Roboty dekarskie

Termin: 2004 - 05 - 18

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na 

ROBOTY DEKARSKIE

Wymagany termin realizacji robót: 

remont pokrycia dachu budynku administracyjnego - 25.05.- 04.06.2004. 

remont pokrycia dachu budynku stacji obsługi - 25.05.- 26.06.2004. 

Warunki wzięcia udziału w przetargu: 

Wykonawca winien: 

1. Złożyć ofertę na piśmie. 

2. Posiadać uprawnienia do wykonywania robót dekarskich. 

3. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponować osobami zdolnymi do wykonania robót. 

4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie robót. 

5. Wpłacić wadium w wysokości 5.000 zł. 

6. Udzielić na wykonane prace co najmniej 60 miesięcy gwarancji. 

7. Zrealizować w ostatnich 5 latach co najmniej 3 zamówienia o podobnym 

charakterze, jeżeli chodzi o technologię. 

Instrukcję do sporządzenia oferty można nabyć w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu /pokój – zamówienia publiczne/. Cena instrukcji 10 zł + VAT/. 

Termin składania ofert : 

Oferty należy złożyć do dnia 18.05.2004 godz. 12.00 

Kryteria oceny ofert : 

Cena oferty - 100% 

Kontakt: 

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu - Lesław Zięba 

Tel. 732 81 60 w.134.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.