Władze i organizacja

Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Bolesławcu działa na zasadach określonych w jej akcie założycielskim oraz postanowieniach Kodeksu Spółek Handlowych. 

1. Władze Spółki 

Zgromadzenie Wspólników 
Rada Nadzorcza 
Zarząd Spółki. 

2. Jednoosobowy Zarząd Spółki: 

mgr inż. Andrzej Jagiera jest organem zarządzającym i wykonawczym. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 

3. Strukturę organizacyjną Spółki tworzą piony: 

finansowo - księgowy 
techniczny 
samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Zarządowi. 

4. Kierujący poszczególnymi pionami i działami są: 

mgr Katarzyna Kujawińska 
Dyrektor Ekonomiczny - główny księgowy-prokurent 

Lesław Zięba 
Kierownik Warsztatu 

Urszula Dzięgiel 
Kierownik Magazynu i Eksploatacji

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.