Przetarg na udzielenie i obsugę kredytu długoterminowego

Termin: 2004 - 08 - 17

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z O.O. 

W BOLESŁAWCU 

UL. ALEJA 1000-LECIA NR 49 

O G Ł A S Z A 

Przetarg nieograniczony na UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO


Wymagany termin realizacji usługi: 4 LATA 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

Warunki wzięcia udziału w przetargu – spełnienie wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Specyfikację można nabyć w MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu /pokój zamówień publicznych/. 

Termin składania ofert : 17.08.2004 r. godz. 11.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.08.2004 r. godz. 11.30 

Kryteria oceny ofert : 

1. Cena oferty - 100% 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

Dyrektor Ekonomiczny - mgr Katarzyna Kujawińska

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.