PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ KONTROLI W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Termin: 2003 - 12 - 12

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z O.O. 

W BOLESŁAWCU 

UL. ALEJA 1000-LECIA NR 49 

O G Ł A S Z A 

Przetarg nieograniczony na PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ KONTROLI W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP.ZO.O. W BOLESŁAWCU 

 

Wymagany termin realizacji usługi: 24 miesiące od daty podpisania umowy 


Zamawiający będzie prowadził postępowanie z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. 


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. 


Warunki wzięcia udziału w przetargu – spełnienie wymagań wynikających z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 


Instrukcję ofertową można nabyć w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu. 


Termin składania ofert : 12.12.2003 r. godz. 9.00 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.12.2003 r. godz. 10.00 


Kryteria oceny ofert : 


1. Cena oferty - 100% 


Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 


1) Prezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Jagiera 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 

telefon- 075 / 732 81 60

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.