Kompleksowe ubezpieczenie zakładu

Termin: 2003 - 12 - 16

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z O.O. 

W BOLESŁAWCU 

UL. ALEJA 1000-LECIA NR 49 

O G Ł A S Z A 

Przetarg nieograniczony na : 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU 

Wymagany termin realizacji usługi: 01.01.2004r - 31.12.2004r 


Zamawiający będzie prowadził postępowanie z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

Warunki wzięcia udziału w przetargu – spełnienie wymagań wynikających z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 

Instrukcję ofertową można nabyć w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu, 

Termin składania ofert : 16.12.2003 r. godz. 9.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.12.2003 r. godz. 10.00 


Kryteria oceny ofert : 

1. Cena oferty - 95% 

2. Terminy i warunki płatności - 5% 


Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 
 

1)Dyrektor Ekonomiczny - mgr Katarzyna Kujawińska 

codziennie w dni robocze z wyłączeniem sobót od 8:00 – 14:00 

telefon 075/ 732 81 60

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.