Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Termin: 2003 - 11 - 12

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI 

SPÓŁKA Z O.O. 

W BOLESŁAWCU 

UL. ALEJA 1000-LECIA NR 49 


O G Ł A S Z A


Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. 


Właściwości i ilość oleju napędowego zawiera specyfikacja S.I.W.Z. nr 2/2003 


Wymagany termin realizacji dostawy: 01.01.2004r do 31.12.2004r. 

Warunki wymagane od dostawców : 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

Ponadto spełniają warunki wyszczególnione w specyfikacji nr 2/2003. 

Zamawiający będzie prowadził postępowanie z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu. Cena formularza wynosi 36,60 zł 

Termin składania ofert : 11.12.2003 r. godz. 9.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.12.2003 r. godz. 10.00 

Kryteria oceny ofert : Cena oferty – 100% 

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić do dnia przetargu. 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

1) Prezes Zarządu - mgr inż. Andrzej Jagiera 

telefon 0 75 – 732 81 60 w godzinach od 8 – 14 od poniedziałku do piątku

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.