Znajdź połączenie
GoPay

moBILET

Dzięki moBILET możesz kupować bilety na swoim smartfonie!

 
MyBUS

Aplikacja myBUS na Android Market

lub na iPhona
na AppStore

 

Pobierz aplikację na swojego smartfona i sprawdzaj rozkład jazdy wygodnie z dowolnego miejsca!

Pozostałe informacje
Przepisy Ogólne

PRZEPISY PORZĄDKOWE

przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami MZK

Sp. z o.o. w Bolesławcu

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 15listopada 1984 r. Prawo Przewozowe ( Dz.U.z 1995 r. Nr 119 poz.575 z późn. zm.) 
Regulamin Usług Publicznych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bolesławcu.

Zasady ogólne

§1 .

Ilekroć  jest mowa o:

1. MZK – rozumie się przez to - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Bolesławcu,

2. środkach transportu - rozumie się przez to – autobusy, którymi MZK świadczy usługi w zakresie transportu zbiorowego,

3. ważnym bilecie – rozumie się przez to - bilet autobusowy, jednorazowy MZK, kompletny, nie zniszczony, o nominale zgodnym z aktualną taryfą opłat, skasowany w kasowniku autobusu ( nie dotyczy biletu zakupionego w autobusie u kierowcy) w sposób umożliwiający odczytanie znaków skasowania lub bilet miesięczny składający się z prawidłowo wypełnionego blankietu i znaczka wartościowego na dany miesiąc o wartości zgodnej z aktualną taryfą opłat i z czytelnie wypisanym numerem blankietu,

4. opłacie dodatkowej – rozumie się przez to – opłatę, jaką pasażer zobowiązany jest zapłacić w przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów  braku ważnego biletu na przejazd, przewóz zwierząt lub bagażu,

5. kontrolerze biletów – rozumie się przez to - osobę upoważnioną do kontroli biletów przez Prezesa Zarządu MZK lub Prokurenta.

Zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej

§ 2.

Bilety autobusowe

1. Pasażer nabywa prawo do przejazdu autobusami MZK przez nabycie i skasowanie biletu opatrzonego nadrukiem „MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu” oraz ceną zgodną z aktualnie obowiązującą taryfą opłat za usługi przewozowe MZK  lub posiadanie podczas jazdy znaczka wartościowego biletu miesięcznego na określony miesiąc przytwierdzonego do prawidłowo wypełnionego blankietu biletu miesięcznego z wpisanym przez pasażera numerem blankietu.

2. Bilety jednorazowe i miesięczne na przejazd autobusem nabywać można w dostępnej sieci sprzedaży oznakowanej emblematami MZK. Bilety jednorazowe na przejazd autobusem można nabywać również u kierowcy autobusu w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą taryfą opłat.

2.1. Kierowca za usługę sprzedaży biletu w autobusie pobiera opłatę w wysokości do 15 % ceny biletu jednorazowego normalnego w granicach miasta Bolesławiec. Wysokość tej opłaty ustalana jest Uchwałą Zarządu MZK. 

3. W MZK obowiązują następujące rodzaje biletów:

- bilety jednorazowe – uprawniają jednego pasażera do przejazdu na  jednej linii,

- imienne bilety miesięczne na jedną linię ważne na wszystkie dni tygodnia – uprawniają jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów w danym miesiącu kalendarzowym na jednej linii w określonych granicach kilometrów,

- imienne bilety sieciowe ważne na wszystkie dni tygodnia – uprawniają jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach w danym miesiącu kalendarzowym w określonych granicach,

- kwartalne imienne bilety sieciowe - uprawniają jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach w granicach  miasta w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia biletu,

- bezimienne bilety miesięczne na okaziciela ważne na wszystkie dni  tygodnia- uprawniają do nielimitowanych ilości przejazdów osoby w określonych granicach i liniach,

 - bilety 24-godzinne – uprawniają jedną osobę do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach w ciągu 24 godzin od momentu zakupu biletu u kierowcy.

4. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu środkami komunikacji MZK, gdy posiada:

- prawidłowo i czytelnie wypełnioną legitymację (wkładkę),

- trwale umocowaną fotografię posiadacza biletu (nie dotyczy biletów na okaziciela),

- naklejony lub przypięty znaczek wartościowy biletu miesięcznego z czytelnie wpisanym numerem legitymacji (wkładki),

- jednoznacznie określone miejsce wyjazdu i przyjazdu oraz numer linii (nie dotyczy biletów sieciowych).

§ 3.

Na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK obowiązuje samoobsługa.

§ 4.

W wypadku nieczytelnego wydruku kasownika na bilecie lub wadliwie działającego kasownika pasażer powinien zgłosić nieprawidłowości kierowcy autobusu.

§ 5.

W wypadku łączenia nominałów wszystkie bilety należy kasować w tym samym czasie.

§ 6.

Bilet skasowany, zniszczony w sposób uniemożliwiający jego identyfikację jest nieważny.

§ 7.

Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

 

Prawa i obowiązki pasażera

§ 8.

1. Pasażer może wsiadać i wysiadać z autobusu tylko po całkowitym zatrzymaniu pojazdu na przystanku. W przypadku awarii lub w innych szczególnych sytuacjach dopuszcza się wysiadanie poza przystankami.

2. O zamiarze wysiadania na przystanku „na  żądanie” pasażer powinien uprzedzić prowadzącego pojazd lub zasygnalizować o tym naciskając przycisk sygnału dźwiękowego znajdującego się w autobusie.

3. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 9.

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp. 

2. Opłacie za bagaż podlegają przedmioty, których rozmiary przekraczają 60 x 40 x 20 cm oraz narty, wózki dziecięce i psy.

3. Przedmioty stanowiące bagaż podręczny i nie przekraczające wymiarów jw., a także małe zwierzęta (np. psy, koty, ptaki) trzymane na rękach nie podlegają opłacie. Nieznaczne odchylenia rozmiarów bagażu podręcznego mogą być uwzględnione. 

4. Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone większe psy jeżeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. 

5. Wszelkiego rodzaju wózki dziecięce mogą być przewożone za opłatą. W czasie przewozu dziecko musi być zabezpieczone przed wypadnięciem z wózka.

6. Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych, w przypadku, gdy wózek dziecięcy przewozi osoba podróżująca z dzieckiem do lat 4.

7. Opłata za przewóz bagażu, wózków dziecięcych, psów odpowiada wysokości jednorazowej opłaty normalnej na danej linii. 

8. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w

pojeździe, należy do pasażera. Za bagaż taki i zwierzęta MZK odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy MZK. 

9. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt. 

§ 10.

Pasażer zobowiązany jest:

- skasować zakupiony bilet w urządzeniu kasującym znajdującym się w autobusie niezwłocznie po wejściu do autobusu ( nie dotyczy biletów zakupionych w autobusie u kierowcy),

- sprawdzić, czy znak kasujący na bilecie jest czytelny,

- zachować bilet na czas trwania podróży,

- podczas kontroli biletów przez osoby do tego uprawnione okazać bilet, a na  żądanie kontrolującego przedstawić dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

§ 11.

1. Pasażer ma prawo:

- żądać wyjaśnień od kierowcy (czasie postoju) przyczyn odstępstwa od planowanego kursu lub krótkich informacji o zakresie świadczonych usług,

- wnosić do MZK skargi oraz formułować wnioski mogące poprawić jakość świadczonych usług przez MZK.

2. Zasady przyjmowania skarg i wniosków przez Prezesa Zarządu MZK powinny byćpodane do wiadomości przez umieszczenie informacji we wszystkich autobusach MZK.

§ 12.

W środkach komunikacji MZK zabronione jest:

1) przebywanie osobom postronnym w kabinie kierowcy,

2) zajmowanie miejsca z prawej strony kierowcy (w strefie zasłaniającej widoczność),

3) rozmawiania z kierowcą podczas jazdy,

4) używanie awaryjnego zaworu otwierania drzwi bez wyraźnej konieczności,

5) zanieczyszczanie pojazdu i niszczenia wyposażenia,

6) palenie tytoniu, granie na instrumentach, używanie odbiorników radiowych itp.

7) wyrzucanie z pojazdu jakichkolwiek przedmiotów,

8) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

9) przewożenie:

- bagaży i przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży albo, które mogą ubrudzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych krawędzi jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.) ,

- przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, 

- przedmiotów wywołujących uczucie odrazy, 

- nabitej broni z wyjątkiem broni przewożonej przez osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną; w czasie przejazdu służbowego mogą mieć oni przy sobie taką broń, nabitą lecz odpowiednio zabezpieczoną.

§ 13.

Pasażer, który spowodował z własnej winy uszkodzenie autobusu lub innych urządzeń komunikacyjnych odpowiada wobec MZK za powstałe szkody.

§ 14.

1. MZK ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez pasażera, a wynikające ze stanu technicznego pojazdu.

2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem pojazdem następnym lub innym pojazdem MZK jadącym w tym samym kierunku.

3. MZK nie odpowiada za szkody powstałe na wskutek:

- zmiany trasy spowodowanej zmianą organizacji ruchu,

- technicznej awarii pojazdu,

- przerw i opóźnień w ruchu spowodowanych czynnikami, na które zakład nie ma wpływu, 

- nie przestrzegania przepisów przez pasażerów.

Prawa i obowiązki kierującego pojazdem

§ 15.

Kierujący pojazdem może:

- przeprowadzić kontrolę biletów,

- odmówić przewozu osób nietrzeźwych,

- odmówić przewozu przedmiotów i materiałów mogących zagrozić bezpieczeństwu pasażerów lub zanieczyścić pojazd,

- odmówić przewozu pasażerów z psami bez założonego kagańca,

- żądać opuszczenia pojazdu przez pasażera naruszającego przepisy niniejszego regulaminu.

Kontrola biletów

§ 16.

Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób są kierowcy autobusu, osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu MZK lub Prokurenta.  Osoby te winny posiadać na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

Skargi i wnioski

§ 17.

Skargi i wnioski w zakresie działalności MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu przyjmuje Prezes Zarządu MZK, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modłowa 8 59-700 Bolesławiec, w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 – 14.30 oraz służby nadzoru całodobowego pod numerem tel. 75 732 81 60.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.