MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu
Region EURO-NYSA
Kup bilet przez komórkę
Bilet zintegrowany Bolesławiec
Bilet za złotówkę
Znajdź połączenie
GoPay

moBILET

Dzięki moBILET możesz kupować bilety na swoim smartfonie!

 
MyBUS

Aplikacja myBUS na Android Market

lub na iPhona
na AppStore

 

Pobierz aplikację na swojego smartfona i sprawdzaj rozkład jazdy wygodnie z dowolnego miejsca!

Pozostałe informacje
Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska.

2. Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia – dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia dziecka, paszport.

3. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – dowód osobisty.

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy.

5. Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidzkiej (osoby całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy i samodzielnej egzystencji), osoby ze stwierdzonym przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności znacznym stopniem niepełnosprawności, pobierający z tego tytułu świadczenie oraz towarzyszący im przewodnicy – legitymacja wystawiona  przez organ rentowy lub legitymacja stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i dokument potwierdzający otrzymywanie jednego z tych świadczeń.

Przewodnik korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z inwalidą.

6. Uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie – legitymacja szkolna.

Opiekun korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z dzieckiem.

7. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do czasu ukończenia 25 roku życia i ich opiekunowie – legitymacja szkolna, decyzja o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, legitymacja stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dla młodzieży powyżej 16 roku życia, wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Opiekun korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z podopiecznym.

8. Pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Miejską Bolesławiec) oraz współmałżonkowie tych pracowników i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia  – bilet wolnej jazdy wydany przez przewoźnika.

9. Emeryci i renciści  przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Miejską Bolesławiec) – bilet wolnej jazdy wydany przez przewoźnika.

10. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia – legitymacja wystawiona przez Polski Czerwony Krzyż wraz z dokumentem tożsamości.

11. Honorowi Obywatele Miasta Bolesławiec – legitymacja wystawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec.

12. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz towarzyszący im przewodnik, o których mowa w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. nr 249 poz. 1824 ze zm.)-  legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

13. Posiadacze "Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny". Bezpłatne przejazdy obowiązują tylko w soboty, niedziele i święta - "Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny" wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Dziecko nieposiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość może podróżować wyłącznie z osobą pełnoletnią. 

DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ZE ZNIŻKĄ 50% NA TERENIA MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Studenci (osoby kształcące się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo jednolitych studiach magisterskich) oraz słuchacze kolegiów – ważna legitymacja studencka.

2. Kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz.371 ze zmianami) – legitymacja lub zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ.

3. Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób. - legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH  GMINNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci od 4 do 7 lat – dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności  książeczka zdrowia dziecka, paszport.

2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacze szkół policealnych  nie dłużej jednak niż do ukończenia 23 roku życia – ważna legitymacja szkolna.

3. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby  lub niepełnosprawności – legitymacja wydana przez odpowiednią instytucję.

4. Emeryci i renciści – dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

5. Osoby niewidome o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności  – „04 - O”,  wystawiona przez uprawniony organ.

Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/217/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27.01.2016 r. Obowiązuje od 16.02.2016 r. 

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA LINIACH PODMIEJSKICH UPRAWNIENI SĄ:

1. Funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynarodowe szlaki komunikacyjne- legitymacja służbowa,

2. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska,

3. Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów .

4. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidztwa – osoba pełnoletnia na podstawie wskazania przez osobę dotkniętą inwalidztwem,

5. Umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie – legitymacja służbowa,

6. Funkcjonariusz celny na służbie – legitymacja służbowa,

7. Umundurowany funkcjonariusz Policji na służbie – legitymacja służbowa,

8. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie – legitymacja służbowa,

9. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych  uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy -  legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

10. Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji –  osoba pełnoletnia na podstawie wskazania przez osobę dotkniętą inwalidztwem,

11. Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – dowód tożsamości wraz z ważnym zaświadczeniem lub legitymacją z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa.

12. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana w czasie przejazdu przez osobę niewidomą.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW PODMIEJSKICH JEDNORAZOWYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia - dowód osobisty.

2. Emeryci i renciści - dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacze szkół policealnych  nie dłużej jednak niż do ukończenia 23 roku życia – ważna legitymacja szkolna.

4. Studenci nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - ważna legitymacja studencka.

DO ULGI 37 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dziecko powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązku przedszkolnego – dokument stwierdzający wiek dziecka,

2. Kombatant - dowód osobisty wraz z legitymacją lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiedni organ z wpisem uprawniającym do ulgi,

3. Inwalida wojenny i wojskowy zaliczony do grupy inwalidzkiej innej niż I- – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy.

4. Osoba niewidoma o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu  narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04 - O”, wystawiona przez uprawniony organ

DO ULGI 49 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji  – jeden z dokumentów ( legitymacja,  zaświadczenie, orzeczenie, wypis z treści orzeczenia) odpowiedniego organu stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dowodem tożsamości,

DO ULGI 78 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - (uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem) – 

I Dokumenty poświadczające uprawnienie  do korzystania z ulgi przez dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych:

1. Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

1.1. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

1.2. Legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

1.3. Legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 1.2.

2. Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

2.1. Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku  życia wystawiona przez uprawniony organ,

2.2. Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,

2.3. Wypis z treści orzeczenia z komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

2.4. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2.5. Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

II  Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. ,wymagane jest zaświadczenie  ( zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

♦ Termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,

♦ Potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

2. Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – dokumenty dziecka  określone w pkt.I                                                                               – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem, zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, Ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia albo zaświadczenie ( zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w pkt. II – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu. ,

3. Dziecko w wieku do lat 4 – dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności książeczka zdrowia dziecka, paszport,

4. Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową – książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej,

DO ULGI 37 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoba niewidoma o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu  narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04 - O”,       wystawiona przez uprawniony organ 

2. Nauczyciel – legitymacja służbowa nauczyciela,

3. Nauczyciel akademicki - legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego,

DO ULGI 49 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia  gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – ważna legitymacja ,

DO ULGI 51 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Studenci do ukończenia 26 roku życia – ważna legitymacja studencka,

2. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia – ważna legitymacja doktorancka.

DO ULGI 78 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - (uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem) – 

Dokumenty poświadczające uprawnienie  do korzystania z ulgi  przez  dzieci  i młodzież dotkniętychinwalidztwem lub  niepełnosprawnych  takie  same jak przy biletach jednorazowych przy uldze  78%.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW PODMIEJSKICH MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia - dowód osobisty,

2. Emeryci i renciści - dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 1 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu z dnia 31.08.2011 r. Obowiązuje od 29.10.2011 r.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.