Znajdź połączenie
GoPay

moBILET

Dzięki moBILET możesz kupować bilety na swoim smartfonie!

 
MyBUS

Aplikacja myBUS na Android Market

lub na iPhona
na AppStore

 

Pobierz aplikację na swojego smartfona i sprawdzaj rozkład jazdy wygodnie z dowolnego miejsca!

Pozostałe informacje
Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska.

2. Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia – dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia dziecka, paszport.

3. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – dowód osobisty.

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy.

5. Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidzkiej (osoby całkowicie niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy i samodzielnej egzystencji), osoby ze stwierdzonym przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności znacznym stopniem niepełnosprawności, pobierający z tego tytułu świadczenie oraz towarzyszący im przewodnicy – legitymacja wystawiona  przez organ rentowy lub legitymacja stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności i dokument potwierdzający otrzymywanie jednego z tych świadczeń.

Przewodnik korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z inwalidą.

6. Uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie – legitymacja szkolna.

Opiekun korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z dzieckiem.

7. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością do czasu ukończenia 25 roku życia i ich opiekunowie – legitymacja szkolna, decyzja o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, legitymacja stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dla młodzieży powyżej 16 roku życia, wydana przez ustawowo uprawniony zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Opiekun korzysta z ulgi tylko w trakcie przejazdu z podopiecznym.

8. Pracownicy przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Miejską Bolesławiec) oraz współmałżonkowie tych pracowników i ich dzieci do czasu ukończenia nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia  – bilet wolnej jazdy wydany przez przewoźnika.

9. Emeryci i renciści  przewoźnika wykonującego usługi przewozowe (na podstawie umowy wykonawczej z Gminą Miejską Bolesławiec) – bilet wolnej jazdy wydany przez przewoźnika.

10. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia – legitymacja wystawiona przez Polski Czerwony Krzyż wraz z dokumentem tożsamości.

11. Honorowi Obywatele Miasta Bolesławiec – legitymacja wystawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec.

12. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz towarzyszący im przewodnik, o których mowa w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r. nr 249 poz. 1824 ze zm.)-  legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

13. Posiadacze "Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny". Bezpłatne przejazdy obowiązują tylko w soboty, niedziele i święta - "Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny" wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Dziecko nieposiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość może podróżować wyłącznie z osobą pełnoletnią. 

DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ZE ZNIŻKĄ 50% NA TERENIA MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Studenci (osoby kształcące się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, albo jednolitych studiach magisterskich) oraz słuchacze kolegiów – ważna legitymacja studencka.

2. Kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz.371 ze zmianami) – legitymacja lub zaświadczenie wystawione przez uprawniony organ.

3. Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób. - legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH  GMINNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE MIASTA BOLESŁAWIEC

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci od 4 do 7 lat – dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności  książeczka zdrowia dziecka, paszport.

2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacze szkół policealnych  nie dłużej jednak niż do ukończenia 23 roku życia – ważna legitymacja szkolna.

3. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby  lub niepełnosprawności – legitymacja wydana przez odpowiednią instytucję.

4. Emeryci i renciści – dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

5. Osoby niewidome o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności  – „04 - O”,  wystawiona przez uprawniony organ.

Podstawa prawna: Uchwała nr XVII/217/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27.01.2016 r. Obowiązuje od 16.02.2016 r. 

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA LINIACH PODMIEJSKICH UPRAWNIENI SĄ:

1. Funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynarodowe szlaki komunikacyjne- legitymacja służbowa,

2. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP – legitymacja poselska lub senatorska,

3. Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów .

4. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidztwa – osoba pełnoletnia na podstawie wskazania przez osobę dotkniętą inwalidztwem,

5. Umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie – legitymacja służbowa,

6. Funkcjonariusz celny na służbie – legitymacja służbowa,

7. Umundurowany funkcjonariusz Policji na służbie – legitymacja służbowa,

8. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie – legitymacja służbowa,

9. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych  uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy -  legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy.

10. Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji –  osoba pełnoletnia na podstawie wskazania przez osobę dotkniętą inwalidztwem,

11. Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – dowód tożsamości wraz z ważnym zaświadczeniem lub legitymacją z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa.

12. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana w czasie przejazdu przez osobę niewidomą.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW PODMIEJSKICH JEDNORAZOWYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia - dowód osobisty.

2. Emeryci i renciści - dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia  szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacze szkół policealnych  nie dłużej jednak niż do ukończenia 23 roku życia – ważna legitymacja szkolna.

4. Studenci nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - ważna legitymacja studencka.

DO ULGI 37 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dziecko powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia odbywania obowiązku przedszkolnego – dokument stwierdzający wiek dziecka,

2. Kombatant - dowód osobisty wraz z legitymacją lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiedni organ z wpisem uprawniającym do ulgi,

3. Inwalida wojenny i wojskowy zaliczony do grupy inwalidzkiej innej niż I- – książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ rentowy.

4. Osoba niewidoma o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu  narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04 - O”, wystawiona przez uprawniony organ

DO ULGI 49 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji  – jeden z dokumentów ( legitymacja,  zaświadczenie, orzeczenie, wypis z treści orzeczenia) odpowiedniego organu stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dowodem tożsamości,

DO ULGI 78 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA  LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - (uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem) – 

I Dokumenty poświadczające uprawnienie  do korzystania z ulgi przez dzieci i młodzież dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych:

1. Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

1.1. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,

1.2. Legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,

1.3. Legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 1.2.

2. Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

2.1. Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku  życia wystawiona przez uprawniony organ,

2.2. Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,

2.3. Wypis z treści orzeczenia z komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

2.4. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

2.5. Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

II  Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.2. ,wymagane jest zaświadczenie  ( zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

♦ Termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,

♦ Potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

2. Opiekun dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – dokumenty dziecka  określone w pkt.I                                                                               – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem, zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, Ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia albo zaświadczenie ( zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w pkt. II – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu. ,

3. Dziecko w wieku do lat 4 – dokument stwierdzający wiek dziecka, w szczególności książeczka zdrowia dziecka, paszport,

4. Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową – książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej,

DO ULGI 37 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoba niewidoma o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu  narządu wzroku, oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04 - O”,       wystawiona przez uprawniony organ 

2. Nauczyciel – legitymacja służbowa nauczyciela,

3. Nauczyciel akademicki - legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego,

DO ULGI 49 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia  gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – ważna legitymacja ,

DO ULGI 51 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Studenci do ukończenia 26 roku życia – ważna legitymacja studencka,

2. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia – ważna legitymacja doktorancka.

DO ULGI 78 % PRZY KORZYSTANIU Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - (uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem) – 

Dokumenty poświadczające uprawnienie  do korzystania z ulgi  przez  dzieci  i młodzież dotkniętychinwalidztwem lub  niepełnosprawnych  takie  same jak przy biletach jednorazowych przy uldze  78%.

DO KORZYSTANIA Z BILETÓW PODMIEJSKICH MIESIĘCZNYCH NA LINIACH PODMIEJSKICH

UPRAWNIENI SĄ:

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia - dowód osobisty,

2. Emeryci i renciści - dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o otrzymywaniu emerytury lub renty.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 1 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu z dnia 31.08.2011 r. Obowiązuje od 29.10.2011 r.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt Nr 100062929 pn.: "REGIO INFO" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksownia 2007-2013.